0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


1-Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğüne uygun İşe Giriş Sağlık Raporu:

İşyerinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak kimselerin, bünyelerinin yaptıkları işeuygun ve dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi, uygun ve dayanıklı olmayanlarınçalıştırılmaması, uydun ve dayanıklı olanların çalıştırılması için alınması gerekli birrapordur.İş Kanununun 79 ve 80. Maddeler ile Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün 3. Maddesi buraporun alınmasını emretmektedir.Bu raporu İşyeri Hekimi, İşçi Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla enyakın SSK Sağlık tesisleri ve hekimleri, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye doktorlarıtarafından verilir.Raporun şekli ve hangi bilgilerin bulunacağı Tüzükte belirlenmiştir.

2-Periyodik (Yıllık, altı aylık, v.s.) sağlık kontrolleri:

Ağır ve Tehlikeli İşlerde yapılan çalışmalarda, işe girişte alınan sağlık raporu ileyetinilmeyecek periyodik olarak belli sürelerde işçiler sağlık kontrolünden geçirilecek vekontrol neticeleri raporlara işlenecektir.18 yaşından büyük işçilerin periyodik sağlık kontrolü süresi normal şartlarda bir senedir.18 yaşını doldurmamış çocuk işçiler için periyodik sağlık kontrol süresi 6 aydır.Ayrıca, yapılan işe göre, periyodik sağlık kontrolü süreleri 6 ay, 3 ay veya daha az daolabilir.

3-İşçilerde bulaşıcı hastalık olmadığına dair rapor:(57)

Gıda işinde çalışanların portör muayeneleri,İşyerleri insanların toplu olarak bulundukları, toplu olarak çalıştıkları, birbirleri ile ilişkilerinçok fazla olduğu ortamlardır. Bu sebeple bu tür ortamlarda bulaşıcı hastalıkların yayılmaihtimali yüksektir. İşyerlerinde bulaşıcı hastalık çıkmaması, yayılmaması için gereklitedbirlerin alınması ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu tedbirlerin en önemlisi,işçileri kontrol ettirerek, bulaşıcı hastalığı görülenlerin tecrit edilmesi ve tedaviedilmesidir. İşyerine işçi alırken de işçilerin bulaşıcı hastalıklarının olmamasına dikkatedilmelidir.Gıda işleri ile ilgili çalışma yapan kimseler, bulaşıcı hastalık açısından çok daha önemlidir.Bu işçilerin daha kısa periyotlarla, daha iyi muayene edilmesi, Üç Aylık periyotlarla mutlaka PORTÖR muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu kişilerin temizliklerine

daha çok dikkat etmeleri, İşyeri yetkililerinin ve İşyeri Hekimlerinin bu konuda daha titizdavranmaları gerekmektedir.

4-Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kontrolleri:

Kurşunla çalışan işçilerin, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulması, kurşunabsorbsiyonunun ilk belirtilerinin klinik ve laboratuvar usulleri ile tespit edilmesi, işçininhazım şikâyetleri olup olmadığının incelenmesi, diş etlerinde burton çizgisi oluşupoluşmadığının kontrolü, kolların ekstransiyon durumlarının incelenmesi, idrardakopraporfırın aranması, kanda hemoglobin yüzdesinin ölçülmesi, bazofil granulasyonlueritrosit sayımı yapılması, kanda ve idrarda kurşun aranması gerekmektedir.

5-Cıva ile ilgili işlerde çalışanların muayenesi:

Cıva ile çalışan işçilerin, her üç ayda bir, klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlıkmuayeneleri yapılmalıdır. Tükürük artması, diş etlerinde ülserasyon, ellerde ve gözkapaklarındaki titremeler şeklindeki belirtileri bulunanlar yaptıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

6-Arsenik ile ilgili işlerde çalışanların sağlık muayeneleri:

Arsenik ile çalışan işçiler altı ayda bir klinik ve laboratuvar usulleri ile muayeneleriyaptırılacaktır. İdrar, dışkı, kıl ve tırnaklardaki arsenik miktarı tayin edilecek, arsenik ileilgili zehirlenme görülenler tedavi altına alınacaktır.

7-Fosforlu bileşiklerle yapılan çalışmalarda sağlık muayenesi:

Beyaz fosfor ile ilgili işçilerde çalışan işçiler, işe girişlerinde, işe giriş sağlık muayenesi veperiyodik sağlık muayeneleri ile birlikte çene ve dişleri filmleri çektirilecek çene nekrozuaranacaktır.

8-Kadmiyum, mağnezyum, Kromlu bileşikler, berilyumlu alaşımlar, Benzen,anilin, nitro amin türevleri, halojenli hidrokarbonlar, karbon sülfür,9-Tozlu ortamlarda çalışanlar için göğüs radyografileri:

Tozlu yerlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüsradyografileri alınacak, solunum ve dolaşım sistemi hastalığı görülenler ile cilt hastalığıgörülenler, göğüs yapısında bozukluk bulunanlar bu işlere alınmayacaktır.

10-Gürültülü yerde çalışanlar için kulak odiyogramları:

Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak,özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı bulunanlar,hipertansiyonlu olanlar bu işlere alınmayacaktır.Gürültülü işlerde çalışanlar, gürültü şiddetine göre tayin edilecek belli periyotlarda duymadurumu ve derecesinin kontrol ettirilmesi gereklidir.

11-Titreşimli çalışmalarda kemik, eklem ve damar yapısının muayenesi:

Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin, periyodik olarak sağlık muayeneleriyaptırılacaktır. Kemik, eklem ve damar sistemleri ile ilgili hastalığı veya arızası görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacak, kontrol ve tedavi altına alınacaktır.

12-Enfraruj ışınlarla çalışmalarda göz muayenesi:

Enfraruj ışınlara maruz işçiler genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle göz muayenesiyapılacak, görme durumu ve derecesi tayin edilecek, gözle ilgili arızası ve hastalığıgörülenler bu tür işlerden ayrılacak, kontrol ve tedavi altına alınacaktır.

13-yeraltında, nemli, hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı yerlerde çalışanlarınromatizma ve göz hastalığı açısından muayenesi:

Bu tür işlerde çalışanları, periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılırken özellikleromatizma ve göz hastalığına dikkat edilecektir.

14-Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı ortamlarda çalışanlarınmuayenesi:

Bu tür işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe başladıkları günden itibaren 15 gün sora,adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve işin devamı süresince de periyodik sağlıkmuayeneleri yaplacaktır.

14-Radyoaktif maddelerle çalışmalarda muayene:

Radyasyonlu işlerde çalışanların, ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarlaölçülecek, ayda bir defa değerlendirilecektir.

16-Tetanos aşısı:

Tetanos tehlikesi bulunan işlerde çalıştırılacak işçilere, antitetanik aşı yapılacaktır.

17-Brüselloz aşısı:

Brüsellöz bulaşma ihtimali olan işlerde çalışan işçiler aşılanacaktır.

SAĞLIK BİRİMİ İLE İLGİLİ BELGELER:1-İşyeri Hekimi sözleşmesi, İşyeri Hekimi Sertifikası:

50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, SSK hizmetleri dışında kalan, ilk yardım, aciltedavi ve koruyucu hekimlik gibi görevleri yapmak üzere İşyeri Hekimi görevlendirilmesigerekmektedir.İşyeri Hekimlerine SSK tarafından vizite yapma, iki güne kadar rapor verebilme ve ilaçyazma yetkisi verilebilir. Bu iznin verilmemesi de mümkündür. Bu iznin verilmemiş olmasıİşyeri Hekimi sayılmayacağı anlamına gelmez. Aksine bu yetkinin verilmesi İşyeriHekimim işini artıracağı için İşyerinde daha fazla çalışmasını zorunlu hale getirir.İşyeri Hekimi alınırken, İşyeri Hekimi Sertifikası olanlar tercih edilir. Eğer böyle bir hekimbulunamazsa sertifikasız hekim de İşyeri Hekimi olarak görevlendirilebilir.İşyeri Hekiminin çalışma süresi hesabında işçi sayısı esas alınır. İşyeri Hekimleri,İşyerindeki her işçiye ayda en az 15 dakika düşecek şekilde bir süre çalıştırılmasıgereklidir. Eğer İşyeri Hekimi poliklinik hizmetleri de görüyor ise, bu hizmetlerde geçensürenin çalışma süresine ilave edilmesi(Çalışma süresinin artırılması) gereklidir.Sürekli olarak 1000 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin tam gün çalışan İşyeri Hekimiistihdam etmeleri gereklidir.

2-Sağlık Memuru diploması, Hemşire diploması,

Ağır ve Tehlikeli İşlerin yapıldığı işyerlerinde sağlık memuru veya hemşire istihdamızorunludur.

3-İlk yardım ve kurtarma kursu görmüş elemanların kurs belgeleri,

Ağır ve Tehlikeli İşlerin yapıldığı İşyerlerinde her vardiyada en az bir kişi İlk Yardım veKurtarma kursu görmüş eleman bulundurulması zorunludur.Eğer ekip halinde işyeri dışında çalışma yapılıyorsa, her ekipte yine ilk yardım vekurtarma kursu görmüş elemanların bulundurulması gereklidir.
4-İşyeri Sağlık Biriminin Yıllık Çalışma Cetveli“ “ “ “ “ Raporu,

İşyeri sağlık Biriminin yıllık çalışmalarını özetleyen bir rapor düzenlemelidir.

5-İçme suyu tahlili,

İşyerindeki içme suyu ve kullanma suyu belli periyotlarda tahlili yapılmalı ve kullanılmasında ve içilmesinde sakıncanın olmadığı belirlenmelidir

Yukarı