0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlığı

• İş yerinizdeki iş kazası risklerinin tespit edilerek ortadan kaldırılması,

• İş yerinizde meslek hastalığına neden olabilecek ortamların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

• Sorunsuz bir işyeri ortamının sağlanması,

• İş kazası ve meslek hastalığı sonucu uğranılacak maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi, kaynak israfına engel olunması, • İdari Makamların Teftiş ve Denetimlerine her an için hazır olabilmesi,

• İş yerinize İş Güvenliği Uzmanı temin edilmesi (A, B, C sınıfı) ( Haziran ayı itibarı ile BAKANLIK BİLDİRİMİ için gerekli olacak.),

• İş yerinizde ‘’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’’ kurulunun oluşturabilmesi,

• İş yerinizde bulundurulması gereken, noter onaylı ‘’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Defterinin’’ düzenli olarak işlenerek takibinin yapılması,

• Aylık olarak yapılması zorunlu ‘’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’’ toplantılarının koordine edilerek yapılması,

• İş yerinize uygun uyarı ve emredici levhaların belirlenmesi. Risk Değerlendirmesi

• İşyerinizdeki risklerin değerlendirilmesi açısından, çözümler sunulması,

• İşyerinizde mevcut olan risklerin bütünsel olarak değerlendirilmesi ve bu konuda bir rapor hazırlanması,

• İşyerinizde mevcut olan risklere yönelik, yapılması gerekenlerin tespit edilmesi,

• Risklere müdahalenin bir plan dahilinde yapılabilmesi. İş ve Sağlık Güvenliği Eğitimleri İş ve Sağlık Güvenliği ile ilgili eğitimler işyerlerinin taleplerine ve aynı zamanda bu eğitimleri almak isteyenlerin görev ve sorumluluklarına bağlı olarak çok farklı düzeylerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda;

• İşyerinizde çalışanlara genel "İş Sağlığı ve Güvenliği" hizmeti verilmesi,

• İşyerinizde çalışanlara yasal yükümlülükler gereği verilmesi gereken (48 konu başlıklı eğitim programı) eğitimlerin saptanarak rapor hazırlanması ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,

• İşyerinizde "İş Sağlığı ve Güvenliği" yönünden belirli görevleri olan personele ileri düzey "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimlerinin verilmesi,

• "İş Sağlığı ve Güvenliği" mevzuatı eğitiminin verilmesi,

• İşyeri orta ve üst düzey yöneticilerine "İş Güvenliği Hukuku" eğitiminin verilmesi,

• Genel "İş Kanunu" (İş Sağlığı ve Güvenliği ile İşin Yürütümü) eğitimlerinin verilmesi,

• Acil durum eylem planlarının hazırlanarak ilgili personellere eğitimlerin verilmesi. İşyeri Ortam Ölçümleri

• Gürültü ölçümleri,

• Toz ölçümü,

• İşyeri ortamında bulunan kimyasal maddelere yönelik ölçümler,

• Kullanılan makinaların muayene kartlarının oluşturularak, periyodik muayenelerinin yapılması vb.

** Bu ölçümler akredite olmuş kurumlarca yaptırılacak olup, ücretleri işveren tarafından sözleşme harici karşılanacaktır. Mesleki Sağlık Uygulamaları

• İşyerinizde çalışanlar için gerekli olan ilkyardım ve yangın eğitimlerinin verilmesi temini.

• İşyerinde çalışanlar için gerekli olan sağlık raporlarının tespiti ve temini

Yukarı